Toggle Nav
Mans grozs

Privātuma politika

Šī privātuma politika informē un izskaidro, kā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – JRT vai Pārzinis) apstrādā personas datus par fiziskām personām interneta vietnē un biļešu tirdzniecības sistēmā ekase.jrt.lv (turpmāk – Interneta vietne vai Sistēma) un izpilda Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības.

Interneta vietnes personas datu apstrādes pārzinis: VSIA “Jaunais Rīgas teātris”, reģistrācijas Nr.40003094953, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011. Kontaktinformācija: e-pasta adrese: [email protected], adrese: Rīga, Miera iela 58A, tālr. 67283325.

Interneta vietnē var iegādāties biļetes uz izrādēm un dāvanu kartes, tikai tad, ja persona pierakstās, kā JRT Interneta vietnes reģistrēts lietotājs (turpmāk – Lietotājs vai datu subjekts), aizpildot reģistrācijas formu Interneta vietnē.

I JRT personas datu apstrāde

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu Interneta vietnē, JRT ir izvērtējis katra personas datu apstrādes procesa nepieciešamību. Tāpēc turpmāk informējam Jūs par šīs apstrādes mērķiem un tiesiskajiem pamatiem.

Apstrādes mērķis raksturo, kāpēc Jūsu personas dati vispār ir nepieciešami, savukārt, apstrādes tiesiskais pamats norāda to, uz kāda no Regulā atzītiem tiesiskajiem pamatiem balstās Jūsu personas datu iegūšana, izmantošana vai saglabāšana.

JRT Interneta vietnē veic personas datu apstrādi atbilstoši šādiem tiesiskajiem pamatiem un mērķiem:

Nr. Personas datu apstrādes procesi un mērķi Apstrādātie personas dati Apstrādes tiesiskais pamats (Regulas tiesību norma)
1. Lietotāja konta izveidošana, lai sagatavotu elektronisko biļešu iegādi izmantojot JRT biļešu tirdzniecības sistēmu Interneta vietnē.

Fiziskām personām: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, IP adrese.

Juridiskas personas pierakstīšanās gadījumā: organizācijas pārstāvja vārds, uzvārds, organizācijas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, bankas kods, konta numurs, IP adrese tālrunis un/vai e-pasta adrese.

Fiziskām personām: lietotāja piekrišana

(Regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts).

 

Juridisko personu pārstāvju dati:

JRT tiesiskā interese

(Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).
2. Lietotāja konta administrēšana (lietotāja piekļuves nodrošināšana lietotāja kontam. Lietotāja piekļuves nodrošināšana savam kontam, gadījumā, ja aizmirsta parole. Lietotājs ir zaudējis piekļuvi iepriekš reģistrētai elektroniskā pasta adresei). E-pasta adrese.

JRT tiesiska interese nodrošināt piekļuvi lietotāja kontam.

(Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).
3. Biļešu, dāvanu karšu un citu JRT produktu un pakalpojumu iegādes nodrošināšana (elektronisko JRT biļešu, dāvanu karšu un rēķinu nogādāšana uz pircēja norādīto e-pastu. Rēķinā tiks norādīts reģistrētais pircēja (lietotāja) vārds un uzvārds). Vārds, uzvārds, pircēja dzīvesvietas apdzīvotās vietas nosaukums, pirkuma summa, izrādes nosaukums, izmantotās dāvanu kartes kods, piemērotās biļešu atlaides, e-pasta adrese.

Darījuma izpilde un pakalpojuma nodrošināšana, krāpniecības novēršana ar bankas karšu datiem

(Regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un f) apakšpunkts).
4. Komunikācijas nodrošināšana gadījumā, ja ir notikušas izmaiņas JRT pasākuma norisē (piemēram, izrāde ir atcelta), kā arī lietotāja brīdināšana par dāvanu kartes un/vai biļešu izpirkšanas termiņa beigām. Vārds, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese.
5. Pieteikumu, pretenziju izskatīšana, lietotāja konta atrašana un atpazīšana, pieteikumu un pretenziju gadījumā. Maksājumu administrēšana (naudas atgriešana par iegādātajām biļetēm, gadījumā, ja pasākums ir pārcelts vai atcelts). Vārds, uzvārds, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, bankas konta numurs. JRT juridisks pienākums un tiesiskā interese (Regulas 6.panta 1.punkta c) un f)apakšpunkts). Vārds, uzvārds, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, bankas konta numurs.

JRT juridisks pienākums un tiesiskā interese

(Regulas 6.panta 1.punkta c) un f)apakšpunkts).
6. Regulas prasību izpilde attiecībā uz datu subjekta iesniegumu izskatīšanu. Vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese.

JRT juridiskā pienākuma izpilde

(Regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts).
7. Informācijas sniegšana par JRT īpašajiem piedāvājumiem, akcijām, jaunumiem, kā arī jauniem pakalpojumiem/produktiem. Vārds, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese.

Lietotāja piekrišana

(Regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts).

8. Lietotāja biļešu un dāvanu karšu un citu pirkumu saglabāšana biļešu tirdzniecības sistēmā. Vārds, uzvārds, datums, laiks, cena, veiktie darījumi.

JRT tiesiska interese

(Regulas 6.panta 1.punkta b) un f)apakšpunkts).
9. Lietotāja iegādāto un viņam izsūtīto biļešu vēstures saglabāšana. E-pasta adrese, lietotāja vārds, uzvārds, pirkuma informācija.

Līguma izpilde un JTR tiesiskā interese

(Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunkts).
10. Lietotāja darbību ierobežošana uz laiku par pieļautajiem JRT biļešu iegādes noteikumu pārkāpumiem. Lietotāja konta dati.

JRT tiesiska interese.

(Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpukts).

II Personas datu saņēmēju kategorijas

JRT nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju. JRT paredz, ka personas dati var tikt nodoti citām personām tikai, lai:

 • nodrošinātu biļešu iegādes pakalpojuma funkcionēšanu un personas datu uzkrāšanu šim mērķim;
 • nodrošinātu mobilā un e-pastu mārketinga pakalpojumus (īsziņu un e-pastu nosūtīšana visiem, kas devuši piekrišanu šādai datu apstrādei par JRT jaunumiem);
 • Lietotāja personas dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam, bankai;
 • JRT ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām, kad saņemts iestādes pieprasījums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

III Personas datu glabāšanas termiņi

 1. Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr JRT pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  1. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
  4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
 2. Personas dati Sistēmā tiks uzglabāti 3 gadus pēc pēdējā pirkuma Sistēmā.

 3. Ja lietotājs neizmanto savu reģistrēto kontu ilgāk par 3 gadiem, lietotāja konts un personas dati tiks automātiski dzēsti.

IV Datu subjekta tiesības

 1. Lietotājam, kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt JRT piekļuvi saviem personas datiem, veikt personas datu labošanu, pieprasīt personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.

 2. JRT Sistēma pieļauj pašam datu subjektam veikt šādu tiesību īstenošanu:

  1. atsaukt piekrišanu JRT jaunumu saņemšanai uz telefona numuru vai e-pasta adresi, veicot attiecīgu atzīmi JRT biļešu tirdzniecības sistēmā (pēc pierakstīšanās savam kontam);

  2. veikt pašam savu lietotāja konta personas datu labošanu bez ierobežojumiem mainot lietotāja vārdu, e-pasta adresi un telefonu.

 3. Citu datu subjekta tiesību īstenošana

  1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, to apstrādi vai īstenotu citas tiesības, datu subjekts personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, izvēloties vienu no turpmāk norādītajām iespējām, iesniedz:

   1. rakstisku un pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas adresēts JRT;

   2. iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts JRT un nosūtīts uz e-pasta adresi: [email protected] Lai JRT nosūtītu atbildi uz Jūsu e-pasta adresi pēc būtības, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā iesniegumā ir jābūt norādītai Jūsu e-pasta adresei, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.

  2. Datu subjekta tiesību ierobežojumi

   Līdz pasākuma, uz kuru Pircējs ir iegādājies biļetes internetā, norises beigām vai līdz pasākuma atcelšanai, netiks dzēsti personas dati par Lietotāja veikto pirkumu saistībā ar šādiem mērķiem:

   1. Lai nodrošinātu iespēju Lietotāja pieprasījuma gadījumā atkārtoti nosūtīt biļetes, ja Lietotājs norāda, ka nav saņēmis biļetes;

   2. atcelta pasākuma gadījumā, lai atmaksātu pasākuma biļetes vērtību.

  3. JRT nenodrošina tiesības uz personas datu pārnesamību.

  4. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Jums rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Jums ir jāvēršas pie JRT, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected] (atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā). Ja Lietotājs nav apmierināts ar saņemto atbildi, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā: Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1010.

V Izmaiņas privātuma politikā

JRT Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas Privātuma politikā tās tiek publicētas mājaslapā: https://ekase.jrt.lv/privatumapolitika.